1. به نظر شما سایت جدید تا چه حدی انتظارات مخاطبین را برآورده کرده است ؟

 عالی
 (100%)  
 خوب
 (0%)  
 متوسط
 (0%)  
 ضعیف
 (0%)  

مجموع: 1

2. رضایتمندی شما از مطالب ارائه شده در این سایت؟

 عالی
 (100%)  
 خوب
 (0%)  
 متوسط
 (0%)  
 ضعیف
 (0%)  

مجموع: 1

3. به نظر شما گرافیک جدید سایت چگونه می باشد ؟

 عالی
 (100%)  
 خوب
 (0%)  
 متوسط
 (0%)  
 ضعیف
 (0%)  

مجموع: 1

4. چه پیشنهادی در خصوص بهبود روند اطلاع رسانی سایت دارید؟

 تشکر
 (100%)  

مجموع: 1

5. نام و نام خانوادگی : (در صورت تمایل)
میزان تحصیلات:
شغل:

 بهروز شهری - لیسانس - کارمند
 (100%)  

مجموع: 1