عنوان

اجرای کفسازی و سنگ فرش روستای سنگان (سنگان اولیا)شهرستان خاش

متن

این پروژه در سطح 1 هزار و 700 متر مربع توسط پیمانکار در حال انجام است . پيش از اين ، طرح هادی در این روستا اجرا شده و این اقدامات در جهت تکمیل انجام می گیرد. سنگان در بخش مرکزی شهرستان خاش و در دامنه های تفتان قرار دارد.

تاریخ

1400/04/26

تصویر