عنوان

اجرای طرح هادی در روستای سرزه

متن

اقدامات بنیاد مسکن : ۱۵ هزار مترمربع زیرسازی ۲ هزار و ۴۰۰مترطول جدولگذاری ۲۴۰۰مترمربع پیاده روسازی ۱۱ هزار مترمربع آسفالت سرد روستای سرزه با حدود۶۰۰خانوار و۳هزار نفرجمعیت در۵ کیلومتری شرق ایرانشهر و درمحورمهرستان قراردارد.

تاریخ

1400/04/29

تصویر