عنوان

مهندس منبتی مدیر کل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان با مدیر مطالعاتی جهاد دانشگاهی کشور دیدار کرد

متن

در این جلسه که پس از بازدید میدانی دکتر حاجی علی زاده مدیر مطالعاتی جهاد دانشگاهی کشور از شهرستان تفتان انجام گرفت، موضوعات مختلف این منطقه از جمله طرح پیشرفت و آبادانی روستاهای تفتان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تاریخ

1400/04/29

تصویر