عنوان

مذاکره با بانکهای عامل

متن

مهندس عدیلی معاونت بازسازی و مسکن روستایی در ادامه بازدید و بررسی مشکلات ستادهای بازسازی استان با سپاهی رییس بانک عامل صادرات حوزه چابهار دیدار کرد. در این دیدار که رییس اداره حراست استان و مدیران و کارشناسان بازسازی استان نیز حضور داشتند ، مشکلات ناشی از عقد قرارداد و پرداخت اقساط آزاد شده متقاضیان مورد گفتگو قرار گرفت.

تاریخ

1400/06/23

تصویر