عنوان

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی استان / حاشیه شهر زابل

متن

◀️ با آغاز فاز اجرایی ساماندهی بافت ناکارآمد شهری در زابل ، عملیات سرشماری و آماربرداری از اطلاعات نفوس و مسکن واقع در محدوده طرح ، با بهره گیری از تیم های آموزش دیده آمارگیری ، از محله امیر آباد زابل ، آغاز گردید

تاریخ

1400/09/05

تصویر