عنوان

بازدید از دفاتر مجری شهرستان دلگان

متن

بازدید مهندس منبتی مدیر کل ، قائم مقام مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان از دفاتر مجری شهرستان دلگان تنها درمدت دو ماه با همکاری بنیاد مسکن استان نسبت به صدور مجوز برای فعالیت 19 دفتر مجری اقدام گردیده که هم اکنون آماده ارائه خدمت در زمینه ساخت مسکن روستایی مطابق استانداردهای بنیاد مسکن هستند. همچنین از مدرسه در حال ساخت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در چاهشور دلگان نیز بازدید به عمل آمد.

تاریخ

1400/09/06

تصویر