عنوان

مسکن شهری اقدام ملی مسکن

متن

بازدید مهندس یعقوبی معاونت مسکن شهری از پروژه های مسکن شهری و اقدام ملی در شهرستانهای چابهار و کنارک 50 واحدی بهشت چابهار 100 واحدی اقدام ملی شهرستان کنارک 20 واحدی باران شهرستان کنارک

تاریخ

1400/10/28

تصویر