عنوان

برداشت ثبتی اراضي شهرک خالقداد شهرستان زهك با استفاده از پهباد

متن

اين برداشت در راستاي اجراي قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و پس از گذشت بیش از ۱۵سال تملک بنیاد مسکن صورت گرفته اين شهرک خالقداد زهک با 256 خانوار و 1 هزار و 172 نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرستان واقع شده است.

تاریخ

1400/10/29

تصویر