عنوان

ادامه اجرای پازل پیاده روهای محور کشاورز ۸ با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد.

متن

بالغ بر ۲۶۰۰ مترمربع پازل در این محور اجرا میشود. همچنین در محور کشاورز زیرسازی کامل محور و جدول گذاری کامل به طول ۲۳۰۰ متر انجام شده است.

تاریخ

1401/02/29

تصویر