عنوان

ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر زاهدان *

متن

بازدید مهندس عدیلی معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و رییس ستاد معین استان از پروژه های در دست اقدام فاز سوم ساماندهی شامل * اجرای سه ورزشگاه ، پازل کف محور سیستان ۱۴، نصب حفاظ مسیل سیستان و مسیل ابوذر و زیرسازی روستای حاجی آباد واقع در حاشیه شهر زاهدان *

تاریخ

1401/03/21

تصویر