عنوان

مدیریت بحران /ایرانشهر -روستای آبادان *

متن

بر پایی اردوگاه اسکان موقت سیلزدگان در روستای آبادان

تاریخ

1401/05/08

تصویر