عنوان

مدیریت بحران / سیل در ایرانشهر

متن

بازدید مهندس حقانی نیا مدیر بنیاد مسکن شهرستان ایرانشهر به اتفاق بخشدار و رییس شورای بخش دامن و مرکزی ایرانشهر * از نقاط حادثه خیز روستایی که در زمان وقوع بحران ها بیشترین ریسک مشکلات در مناطق روستایی ‌و شهری را ایجاد می کنند. در ادامه ، همچنین از بافت فرسوده شهری و روستایی حاشیه ایرانشهر ، به همراه کارشناس بازسازی بازدید بعمل آمد.

تاریخ

1401/05/08

تصویر