عنوان

طرح هادی روستایی/ شهرستان سرباز *

متن

زیر سازی پروژه آسفالت روستای نسکند از توابع شهرستان سرباز اجرا شده توسط امور اجرایی ماشین آلات استان به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع

تاریخ

1401/05/09

تصویر