عنوان

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی حاشیه زاهدان / تجهیز فضاهای ورزشی *

متن

نصب چمن مصنوعی در دو ورزشگاه شهدای گرگیج و باقری ۷۵ در حاشیه شهر زاهدان در فاز سوم ساماندهی حاشیه زاهدان ، بهسازی 3 ورزشگاه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، تعهد شده است سیزدهم شهریورماه 1401

تاریخ

1401/06/13

تصویر