عنوان

بازنگری طرح هادی روستایی/ زابل *

متن

جلسه کارشناسی بازنگری طرح های هادی * روستاهای زهروزیی، ده مسکین ، یار محمد علم و سلطان * از توابع بخش مرکزی شهرستان هیرمند با حضور نمایندگان ادارات در بنیاد مسکن زابل برگزار گردید * با اتمام دوره 10 ساله تهیه طرح های هادی در غالب روستاهای استان ، روند بازنگری طرح های هادی روستایی در استان شتاب گرفته است . *

تاریخ

1401/06/17

تصویر