عنوان

اجرای طرح هادی /شهرستان خاش

متن

آسفالت ریزی روستای چاه کمال از توابع شهرستان خاش به مساحت ۹۰۰۰مترمربع از محل اعتبارات ملی آغاز شد .

تاریخ

1401/06/17

تصویر