عنوان

آگهی مزایده عمومی

متن

بسمه تعالی آگهی مزایده عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد ، تعدادی از زمینهای روستایی با کاربری تجاری را جهت خدمات محله ایی روستایی در روستای گنک شهرستان سیب و سوران از طریق مزایده کتبی بفروش برساند. 1- مهلت و زمان دریافت اسناد مزایده:از تاریخ 27/06/ 1401 لغایت 31/06/1401 2- محل دریافت اسناد مزایده :زاهدان– خیابان امداد روبروی مسجد امام حسن عسکری (ع) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان واحد امورقراردادها و کنترل پروژه . تلفن تماس10-3230107 - 0541 شهرستان سیب و سوران –بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیب و سوران 3- مهلت و محل تحویل پیشنهادها: پایان وقت اداری مورخه 12/07/1401 دبیر خانه حراست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان به نشانی فوق شهرستان سیب و سوران –بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیب و سوران 4- زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادها : ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 14/70/1401 در محل سالن جلسات حوزه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان به نشانی فوق شماره مزایده24845/22 نام روستاگنک نام شهرستان سیب و سوران تاریخ درج آگهی 23/06/1401 و 24/06/1401

تاریخ

1401/06/21

تصویر