عنوان

بازنگری طرح های هادی روستایی- سیب وسوران

متن

بازدید تیم کارشناسی معاونت عمران روستایی از روستاهای هدف بازنگری طرح هادی در شهرستان مهرستان طرح هادی روستاهای کورناهوت. گوهرمیلی، زیارت ازگندی، از توابع بخش هیدوچ وروستاهای زیارت ، ناصراباد و چاه میر از توابع بخش مرکزی و روستاهای ،پسکوه ،نورا آباد و مهرآباد پسکوه از توابع بخش پسکوه شهرستان سیب وسوران در سال جاری مورد بازنگری و تغییر حدود و کاربری قرار میگیرند.

تاریخ

1401/06/22

تصویر