عنوان

آخرین وضعیت پروژه کلان 723 واحدی شهرک قدس زاهدان

متن

این پروژه شامل 11 بلوک می باشد که اکنون با پیشرفت 5.5 با مشخصات فنی زیر در حال اجراست. 9 بلوک قالب تونلی 2بلوک سیستم اسکت (قاب خمشی) گودبرداری4 بلوک آغاز شده است گودبرداری 5 بلوک خاتمه یافته است 2 بلوک نیز با تکنولوژی قاب خمشی در حال اجراست.. از بلوک های قالب تونلی : 1 بلوک، فونداسیون اجرا شده است. 2بلوک ، بتن مگر در حال اجرا است.

تاریخ

1401/06/23

تصویر