عنوان

اجرای طرح های هادی روستای / روستای سیب – شهرستان سیب و سوران

متن

تخلیه قیر مصرفی اجرای 8000 متر مربع آسفالت روستای سیب از توابع شهرستان سیب و سوران تحت نظارت نماینده اداره حراست بنیاد مسکن استان

تاریخ

1401/06/24

تصویر