عنوان

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر زاهدان /بهسازی فضاهای ورزشی

متن

تحویل و تحول زمینهای ورزشی شهدای گرگیج و باقری ۸۵ پس از کفسازی ، نصب فنس و چمن مصنوعی از سوی ستاد معین بنیاد مسکن به نمایندگان شهرداری زاهدان

تاریخ

1401/06/24

تصویر