عنوان

تهیه و بازنگری طرح هادی روستایی / شهرستان راسک

متن

بازدید روستاهای هوت آباد ،مادانچاه،چاه اله داد بلوچزهی،رحمت آباد،گریکان،بید لد،گستک،چراغان و هاشم آباد از توابع شهرستان راسک توسط کارشناس مسئول دفتر تهیه طرح های معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان ، پیش از برگزاری جلسه کارشناسی

تاریخ

1401/06/27

تصویر