عنوان

۲۴ آبانماه روز کتاب خوانی گرامی باد

متن

«ملتی که کتاب نمیخواند باید تمام تاریخ را تجربه کند » به کودکان و عزیزانمان کتاب های ارزشمند هدیه دهیم. ۲۴ آبانماه روز کتاب خوانی گرامی باد.

تاریخ

1399/08/27

تصویر