عنوان

اهدای خون /اهدای پلاسما / اهدای زندگی

متن

حضور مهندس منبتی مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان و مهندس صفی پور در سازمان انتقال خون و شرکت در پویش ملی «همدلی از جنس زندگی »

تاریخ

1399/08/27

تصویر