عنوان

برگزاری جلسه مشترک هماهنگی ستادهای ساماندهی ، معاونت مسکن شهری / بازسازی / عمران روستایی

متن

به ریاست مهندس صفی پورقائم مقام مدیرکل محترم و معاونت مسکن شهری و با حضور معاونت بازسازی ، عمران روستایی و سرپرست امور اجرایی ماشین آلات عمرانی ، پیشرفت پروژه های عمرانی در سطح استان و وضعیت اکیپ های ماشین آلات در پروژه های عمران روستایی و ستاد ساماندهی ، بررسی شد .

تاریخ

1399/08/27

تصویر