عنوان

بازسازی واحدهای روستای رود گلندام بخش بنت شهرستان نیکشهر

متن

اجرای فوندانسیون و نصب اسکلت تمامی واحدهای بازسازی در این روستا در فاصله 90 کیلومتری شهرستان نیکشهر به اتمام رسیده است . از تعداد 40 واحد احداثی روستای گلندام 9واحد اسکلت پیچ ومهره ای ، 9واحد کلاف 46متری و 22واحد کلاف 60متری است.

تاریخ

1399/10/22

تصویر