عنوان

بازسازی و مسکن روستایی

متن

با رسیدن فصل بارش نزولات آسمانی در استان، دیوارچینی واحدهای اسکلت فلزی روستای سیتل بخش ساربوک شهرستان نیکشهر نیز به اتمام رسیده است . در مجموع ۹۱۵ واحد بازسازی در این شهرستان در پایان مرحله دیوار چینی قرار دارند و بیش از ۱۰۸ واحد مسکونی نیز به مرحله نصب درو پنجره رسیده اند.

تاریخ

1399/10/23

تصویر