عنوان

مصاحبه مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان با خبرگزاري تسنيم

متن

مهندس منبتي مدير كل محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم به بيان اقدامات بنياد مسكن استان در جذب ١١هزار سهميه احداث واحد مسكوني در قالب طرح مسكن محرومين ، پرداختند. بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور در سال جاري احداث ٨٠ هزار واحد مسكوني شهري و روستايي محرومين را آغاز كرده و با اتمام و واگذاري نيمي از اين تعداد ، اميدوار است تا نيمه اول سال آينده ، تعهدات باقيمانده در اين زمينه را به انجام رساند . لینک: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/22/2430701/16000-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

تاریخ

1399/10/23

تصویر