عنوان

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی چابهار، پایانی بر محرومیت ..

متن

🔷گزارش تصویری از ادامه پیشرفت عملیات عمرانی در روستای عثمان آباد 🔷اجرای 3500 متر جدول گذاری معابر و پیاده روسازی 🔷اجرای 40هزار متر مربع زیراساس 🔷اجرای 21هزار متر مربع آسفالت محور اصلی 🔷اجرای پل عبور آبهای سطحی و روان آبها و فاضلاب برای جلوگیری از قطع ارتباط در دو طرف روستا و کاستن از معضلات بهداشتی برای نخستین بار

تاریخ

1399/10/30

تصویر