عنوان

عمران روستایی / برگزاری جلسات کارشناسی

متن

🔹جلسه کارشناسی تهیه طرح هادی و بازنگری روستاهای سفیدابه، فقیرلشکری، مارکان و خمر شهرستانهای نیمروز و هیرمند در بنیاد مسکن شهرستان زابل با حضور نمایندگان ادارات ذینفع ، مشاورین و کارشناسان دفتر تهیه و برنامه ریزی فنی طرح های معاونت عمران روستایی در شهرستان زابل برگزار گردید 🔹با اجرای گسترده طرح هادی هادی روستایی در سال 99 و ادامه این روند در سال آینده ، زمینه برای توسعه روستایی و مهاجرت معکوس در سیستان بیش از پیش مهیا شده است .

تاریخ

1399/12/09

تصویر