عنوان

بازدید مسئول و کارشناسان دفتر فنی و مطالعات فنی طرح های هادی معاونت عمران روستایی از روستاهای تهیه طرح هادی شده در استان

متن

به این منظور مهندس یعقوبی در چابهار و جنوب استان ، خانم مهندس فیروزی در شمال استان و مهندس مهرعلی نارویی در حوزه نیکشهر حضور دارند. پس از این بازدیدها و بررسی های میدانی، جلسه کارشناسی در شهرستان برگزار و متعاقبا جلسه تصویب در اداره کل بنیاد مسکن استان برگزار خواهد شد. از سال 98 تاکنون معاونت عمران روستایی نسبت به تهیه 155 طرح هادی روستایی و بازنگری 152 طرح هادی دیگر اقدام نموده است .

تاریخ

1399/12/10

تصویر