عنوان

عمران راه و معابر روستایی سیستان در سالی که گذشت

متن

روستای پردیس بخش مرکزی زابل با حجم کار5000 متر مربع روستای تپه دز بخش مرکزی زابل با حجم کار 7900 متر مربع روستای سفید آبه بخش صابری نیمروز با حجم کار 10000 متر مربع روستای فقیر لشکری بخش مرکزی نیمروز با حجم کاری 10000 متر مربع روستای سه قلعه بخش صابری نیمروز با حجم کاری 6000 متر مربع روستای عباس آباد سنجدی بخش صابری نیمروز با حجم کار 8000 مترمربع روستای ملادادی بخش قرقری هیرمند با حجم کار 4000 متر مربع روستای غلامعلی بخش مرکزی هیرمند با حجم کار 3900 متر مربع روستای علی حسینا بخش مرکزی هیرمند با حجم کار 4500 متر مربع روستای سنجرانی بخش مرکزی هیرمند با حجم کار 9000 مترمربع روستای کدخدانمرودی بخش مرکزی هیرمند با حجم کار 1420 متر مربع روستای ملا گل جان بخش مرکزی هیرمند با حجم کار 1490 متر مربع روستای آبیل پل رنده بخش مرکزی هیرمند با حجم کار 10000 متر مربع 🔹میزان کل حجم کار : 81210 متر مربع

تاریخ

1400/01/24

تصویر