عنوان

برگزاری جلسه هم اندیشی

متن

برگزاری جلسه هم اندیشی معاونت و پرسنل بازسازی بنیاد مسکن استان با مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور -در این جلسه با حضور مهندس سهرابی ، مهندس عدیلی و کارشناسان دفتر مسکن روستایی و بازسازی کشور ، آخرین وضعیت استان در بخش تسهیلات مسکن روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاریخ

1400/02/22

تصویر