عنوان

بازديد مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار از روستاهاي در معرض تصرف چابهار

متن

در پي تفاهم نامه منعقده فيمابين بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و سازمان منطقه ازاد تجاري صنعتي چابهار پيرامون حفاظت و رفع تصرفات اراضي ، مناطق حدفاصل روستاهاي نوك آباد كمبل سليمان، تيس و تيس كوپان مورد بازديد قرار گرفت . 🔹در اين بازديد مهندس منبتي ، مهندس كردي ، معاونت عمران روستايي ، مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان چابهار ، معاون فني و زيربنايي و ساير مديران اجرايي سازمان منطقه ازاد چابهار حضور داشتند.

تاریخ

1400/02/25

تصویر