عنوان

صدور سند

متن

در راستای اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سند مالکیت تک برگ مرکز جامع سلامت شهری شماره دو کنارک ، به نمایندگی از کلیه املاک متعلق به شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنارک در محدوه ۷۹ هکتار اراضی مستثنیات شهر ، به نماینده شبکه بهداشت و درمان کنارک تحویل گردید

تاریخ

1401/02/27

تصویر