عنوان

مهندس منبتی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در سفر به سرباز با فرامرز دانش فرماندار این شهر دیدار کردند .

متن

در این دیدار که معاونت های پشتیبانی ، بازسازی ، عمران روستایی و مدیر محترم بنیاد مسکن شهرستان نیز حضور داشتند ، مهندس منبتی ، تاسیس نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سرباز را با توجه به تعدد و پراکندگی روستایی ، مبین توجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمران روستاها خواندند و از تعامل و همکاری فرمانداری سرباز در این زمینه ، قدردانی کردند.

تاریخ

1400/03/19

تصویر