مصوبه

 • كد: 22310
  نوع قانون: 10.مصوبه
  عنوان: «الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي»
  تاريخ:
  IsuDate:
  توضيحات: شماره و تاريخ ابلاغ : 3932/310 – 30/11/1378
  روزنامه رسمي شماره و تاريخ : 16036‌/12/1378
  «الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي» و
  «استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستايي كشور»
  1 - مناطق روستايي كشور در سطح حوزه، مجموعه و منظومه روستايي به شرح زير تعريف و سطح بندي مي‌شوند:
  الف- حوزه روستايي؛ اجتماعي از چندآبادي همجوار و مرتبط در قلمرو جغرافيايي و فرهنگي همگن با عملكردهاي بالنسبه همسان با يك كانون جمعيتي برتر را شامل مي‌شود و جمعيت آن (هر حوزه) تا پنج (5) هزار نفر مي‌باشد. مناطق روستايي كشور حدودا شامل 8000 حوزه روستايي خواهد بود؛
  ب - مجموعه روستايي؛ تجمعي از چند حوزه روستايي است كه به دلايلي بهم پيوسته يا وابسته هستند و حوزه نفوذ كنوني يا آتي يك مركز برتر روستايي را تشكيل داده و جمعيتي حداكثر تا 12 هزار نفر را در بر مي‌گيرد. حدودا 2500‌مجموعه روستايي در كل مناطق روستايي كشور پيش بيني مي‌شود؛
  ج - منظومه روستايي ؛ كه از تجمع چند مجموعه روستايي شكل مي‌گيرد، وسيع‌ترين قلمرو جغرافيايي براي عملكرد يكپارچه و پوشش خدماتي در محيط روستايي است كه با مركزيت حداقل يك كانون شهري و يا روستاي بزرگ شكل گرفته است. جمعيت منظومه روستايي باتوجه به شرايط مختلف بدون احتساب جمعيت شهري و مركز منظومه بين 20 تا 40 هزار نفر مي‌باشد. عرصه‌هاي روستايي كشور در قالب نواحي طرح كالبدي ملي (85 ناحيه) حدودا شامل 800 منظومه روستايي خواهد بود.
  2 - استانداردها و ضوابط خدمات رساني روستايي؛ براساس سطح‌بندي بند يك با آستانه‌هاي جمعيتي و فاصله‌هاي دسترسي با توجه به محيط‌هاي هموار و ناهموار به شرح جدول پيوست تعيين مي‌گردند.
  تبصره 1 ) براي هر يك از روستاها و بر حسب مورد و با اولويت به مراكز و كانونهاي جمعيتي برتر «طرح هادي روستايي» طبق ضوابط مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، تهيه و پس از تصويب در مراجع ذيربط به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
  تبصره 2 ) براي فضاها و محيط‌هاي روستايي حسب مورد، (كه ضرورت و محدوده آن در طرحهاي جامع ناحيه‌اي تعيين خواهد شد) طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي طبق ضوابط مصوب شورايعالي تهيه و پس از تصويب در مرجع ذيربط مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
  تبصره 3 ) تصويب حوزه‌ها، مجموعه‌ها و منظومه‌هاي روستايي و مراكز آنها در مناطقي كه طرحهاي مصوب بالادست (طرح توسعه و عمران «جامع» ناحيه‌اي) وجود ندارد و همچنين تعيين اولويت تامين و استقرار هر يك از خدمات و تسهيلات موضوع جدول فوق‌الذكر، بعهده مرجع تصويب طرحهاي توسعه و عمران در استان خواهد بود.
  تبصره 4 ) اولويت نحوه سرمايه‌‌گذاري و تامين اعتبار براي ايجاد خدمات و تسهيلات موضوع جدول فوق با بخش خصوصي و مردمي است. موارد و نحوه سرمايه‌گذاري دولتي و مشاركتي در اين امور توسط مراجع ذيربط و در چارچوب سياستهاي دولت تعيين خواهد شد.
  3 - در تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي، دستگاههاي تهيه كننده اينگونه طرحها موظفند الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي موضوع اين مصوبه را مورد توجه و استفاده قرار دهند.
  بديهي است باتوجه به مفاد اين مصوبه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي مصوب، توسط وزارت مسكن و شهرسازي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت تا به منظور تطبيق طرحهاي مذكور با مفاد اين مصوبه اصلاحات لازم در آنها بعمل آيد.
  4 - سطح بندي، تعيين مراكز روستايي و خدمات رساني موضوع اين مصوبه تا تهيه و ابلاغ طرحهاي فرادست شامل طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي و طرحهاي كالبدي منطقه‌اي، ملاك عمل مي‌باشند.
  5 - رعايت مفاد اين مصوبه در سطح بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردهاي خدمات‌رساني روستايي براي كليه دستگاههاي ذيربط الزامي است.
  6 - هرگونه تغيير و اصلاح در الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردهاي خدمات روستايي موضوع اين مصوبه به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
  7 - الگوي تقسيمات فضايي موضوع اين مصوبه با رعايت ماده 14 قانون تعاريف، ضوابط و تقسيمات كشوري از مرزهاي تقسيماتي مذكور تبعيت خواهد نمود. ضمنا پيشنهاد مي‌شود وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه در زمينه اصلاح تقسيمات سياسي كشور، به نحوي اقدام نمايد تا نتايج اين الگو و دستاوردهاي پيشنهادي طرح پايه آمايش سرزمين و ساير طرحهاي توسعه و عمران ملي ، منطقه‌اي و ناحيه‌اي و تقسيمات فضايي طرحهاي مذكور در تقسيمات سياسي كشور مورد استفاده و توجه قرار گرفته و حداكثر انطباق بين‌ آنها فراهم گردد.
  در خاتمه اضافه مي‌نمايد همانطور كه در جداول پيوست ملاحظه مي‌شود بيش از 15 سازمان و وزارتخانه در تامين خدمات و ايجاد نهادهاي مالي، اقتصادي و پشتيباني توليد و واحدهاي توليدي مورد نياز مناطق روستايي واجد نقش مي‌باشند كه رعايت و اجراي دقيق الگوهاي موضوع مصوبه توسط آنها ايجاد تحول در سيما و مديريت اقتصادي، اجتماعي و كالبدي روستاهاي استان را در پي خواهد داشت. لذا خواهشمند است بعنوان استاندار و رئيس شوراي شهرسازي و معماري استان و مقام مسئول نظارت عاليه بر توسعه همه جانبه سكونتگاههاي استان ضمن ابلاغ مراتب به كليه مسئولين و مراجع ذيربط تمهيداتي اتخاذ فرمايند تا عموم آنها با مفاد مصوبه و پيوستهاي آن آشنايي كامل حاصل نموده و بر مراعات دقيق آن در برنامه‌ها و تخصيص اعتبارات عمراني توسط آنها نظارت لازم معمول گردد.
  جليل حبيب‌اللهيان
  معاون وزير و دبير شوراي عالي
 • كد: 22309
  نوع قانون: 10.مصوبه
  عنوان: مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص چارچوب ضوابط
  تاريخ:
  IsuDate:
  توضيحات: شماره و تاريخ ابلاغ : 16324 – 18/12/1379
  روزنامه رسمي شماره و تاريخ : 02/100/6593 – 30/11/1379

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص چارچوب ضوابط
  تهيه طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي

  جناب آقاي دكتر عارف
  معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
  جناب آقاي مهندس حجتي - وزير محترم جهاد كشاورزي
  جناب آقاي مهندس روحاني - رياست محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي
  شورايعالي‌شهرسازي و معماري ايران به استناد رديف 5 بند الف ماده 137 قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي‌كشور و دراجراي تبصره (2) بند (2) مصوبه‌الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي مصوب 6/10/1378 شوراي‌عالي، درجلسه‌مورخ17/11/1379 خودمواردذيل را به‌عنوان چارچوب‌ضوابط‌تهيه طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي در 9 بند و يك تبصره به تصويب رساند:
  1 - تعريف ‌طرح : براساس بند 5 ماده يك مصوبه مورخ 12/10/1378 هيات محترم وزيران درخصوص‌انواع طرحهاي توسعه‌وعمران كشور، «طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي» طرحي است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي از طريق توزيع مناسب جمعيت و فعاليتهاي استقرار بهينه خدمات در محيط‌هاي روستايي، هماهنگ با نظام و شبكه شهري تهيه مي‌شود.
  2 - هدف طرح : هدف از«طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي» ايجاد بستر و زمينه‌هاي مناسب براي توسعه پايدار محيط روستايي و سازماندهي سلسله مراتبي خدمات و تاسيسات روستايي و پي‌ريزي نظام استقرار مناسب سكونتگاههاي روستايي با پراكنش بهينه جمعيت است.
  3 - ماهيت طرح : طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي، ماهيتي همه‌جانبه و ميان بخشي داشته و برنامه‌اي يكپارچه و راهبردي براي توسعه اقتصادي - اجتماعي، كالبدي محيط روستايي با تاكيد بر جنبه‌هاي اجرايي به ويژه در زمينه‌هاي فضايي- كالبدي است.
  4 - جايگاه طرح : طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي، كه حسب مورد بنا به توصيه طرحهاي ناحيه‌اي تهيه مي‌شوند به منزله طرح فرادست طرحهاي هادي روستايي و طرحهاي بهسازي بافتهاي با ارزش روستايي است.
  5 - چارچوب كلي طرح (شرح خدمات) : چارچوب كلي شرح خدمات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي ، سه مرحله به قرار زير را در بر مي‌گيرد.
  1‌تشخيص وضعيت (در مقياس 25000 : 1 تا 10000 : 1)
  شامل بررسيهاي‌پايه‌اي براي شناسايي وضعيت‌طبيعي و زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي، زيربنايي (زيرساختها) و كالبدي فضاها و سكونتگاههاي روستايي.
  2 - تحليل وضعيت
  شامل‌بررسيهاي‌تحليلي‌درزمينه امكانات و قابليتهاي توسعه، محدوديتها و موانع ‌توسعه، نيازها و ضرورتهاي توسعه، تحليل روندها و گرايشات، اولويت‌بندي فعاليتهاي مقتضي براي ساماندهي.
  3 - برنامه ريزي و ساماندهي
  شامل برنامه‌ريزي راهبردي (تدقيق هدفها، سياستهاي كلي و بخشي) و برنامه‌ريزي ساختاري (تعيين برنامه‌ها و چارچوب كلي طرحهاي اجرايي به صورت هماهنگ و يكپارچه).
  تبصره ) شرح‌خدمات‌تفصيلي‌تهيه‌«طرحهاي‌ساماندهي‌فضاوسكونتگاههاي روستايي» توسط دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران باهمكاري وزارت جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه وجهت تصويب و ابلاغ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورارائه‌خواهدشد.سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور موظف است شرح خدمات مذكور را حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ ارائه تصويب و ابلاغ نمايد.
  6 - محدوده‌مطالعاتي‌طرح : محدوده‌هاي‌طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي، قلمرو يك يا چند مجموعه روستايي است كه در طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه (يا شهرستان) به عنوان طرحهاي فرادست مشخص مي‌گردد.
  7 - دستگاه تهيه كننده طرح : باتوجه ‌به اهداف و جايگاه طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي‌روستايي در نظام طرح‌ريزي ‌كالبدي و وظايف بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌و وزارت‌جهاد كشاورزي، تهيه ‌اين‌طرحها بنا به ‌تشخيص‌دبيرخانه شوراي‌عالي ‌شهرسازي ‌و معماري ايران حسب مورد به دو دستگاه محول خواهد شد و دستگاههاي ‌مذكور از طريق ‌مهندسين ‌مشاور برنامه‌ريزي‌منطقه‌اي‌و شهرسازي ذيصلاح‌و طبق ضوابط سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نسبت به تهيه طرح اقدام خواهند كرد.
  8 - تصويب طرح : به استناد ماده 7 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه‌و عمران ‌محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب مورخ 12/10/1378 هيات محترم وزيران طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي‌روستايي‌پس از بررسي در كميته‌هاي فني استان به تصويب شوراي‌شهرسازي و معماري استان و يا در اجراي بند «ج» ماده 71 قانون برنامه سوم توسعه به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خواهند رسيد.
  9 - اجراي‌طرح :حمايت از اجراء و همچنين نظارت بر اجراي طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي براساس دستورالعمل اجرايي پيش‌بيني شده در رديف 5‌بند الف ماده 137 قانون برنامه سوم به انجام خواهد رسيد كه توسط سازمان ‌مديريت‌و برنامه‌ريزي‌كشور و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي‌وسايردستگاههاي ذيربط‌تدوين و پس از تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت اجرا به شوراي برنامه‌يزي و توسعه استان ابلاغ خواهد شد.
  اين ضوابط پس از ابلاغ براي تمامي دستگاههاي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد.
  وزير مسكن و شهرسازي – علي عبدالعلي‌زاده
 • كد: 22300
  نوع قانون: 10.مصوبه
  عنوان: مصوبه سيصد هزار واحد
  تاريخ:
  IsuDate:
  توضيحات: بسمه تعالي
  با صلوات بر محمد و آل محمد
  وزارت مسكن و شهرسازي –بنياد مسكن انقلاب اسلامي
  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

  هئيت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 7129 مورخ 25/2/1386 بنياد مسكن انقلاب اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :
  در بند الف تصويب نامه شماره 1522/ت30846 هـ مورخ 2/2/1384 عبارت دويست هزار واحد مسكوني روستايي به عبارت سيصد هزار واحد مسكوني روستايي براي افراد ساكن در روستا يا افرادي كه بخواهند ساكن روستا شوند اصلاح مي گردد.
  پرويز داودي
  معاون اول رئيس جمهور
  رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ،دفتر رئيس جمهور ،دفتر رياست قوه قضائيه ،دفتر معاون اول رئيس جمهور ،دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور فدفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام،ديوان محاسبات كشور،ديوان عدالت اداري،اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ،سازمان بازرسي كل كشور،اداره كل حقوقي ،ادره كل قوانين و مقررات كشور،كليه وززارتخانه ها،سازمانها و موسسات دولتي،نهادهاي انقلاب اسلامي ،روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران،دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هئيت دولت ابلاغ مي شود.
 • كد: 22297
  نوع قانون: 10.مصوبه
  عنوان: سقف تسهيلات فردي
  تاريخ:
  IsuDate:
  توضيحات: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
  بسمه تعالي

  جناب آقاي مهندس عليرضا تابش
  رئيس محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي
  با سلام و احترام ؛
  پيرو نامه شماره الف/2348 مورخ 27/5/1386 در خصوص مسائل مرتبط با اعطاي تسهيلات طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستائي در سال 1386 به استحضار مي رساند سقف فردي تسهيلات مسكن روستائي در يكهزارو نود و دومين جلسه مورخ 3/6/1386 شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و به ميزان حداكثر 65 ميليون ريال مورد تصويب قرار گرفت . با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به پيگيري و اصلاح تضمين نامه ارسالي از سوي معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اقدام گردد . / خ

  اداره اعتبارات
  مسعود مهرداد فر عباس كمرئي
  2816 1-2817
كد: 22242
نوع قانون: 10.مصوبه
عنوان: ساختار سازماني بنياد مسكن انقلاب اسلامي
تاريخ: 1366/11/04
IsuDate:
توضيحات: شوراي مركزي بنياد مسكن
دفتر نماينده ولي فقيه
رئيس بنياد مسكن
دفتر نمايندگي استان
سازمانها و شركتهاي تابعه( سازمان بنياد بتن ايران ، شركت سازمان توسعه مسكن ايران ، شركت ايجاد محيط ، شركت سامان محيط ، پژوهشكده سوانح طبيعي ايران ، شركت آزاد راه اهواز ـ بندرامام(ره) ، شركت نوسازي و عمران تهران )
دفتر امور مجامع
حوزه رياست
دفتر نظارت و ارزيابي مديريت
هيات گزينش
دفتر روابط عمومي
اداره كل حراست
معاون عمران روستايي
معاون امور مسكن شهري
معاونت امور بازسازي و مسكن روستايي
معاونت اقتصادي و برنامهريزي
معاونت پشتيباني و امور هماهنگي استانها
دفتر نظارت و ارزيابي عمراني
دفتر نظارت و ارزيابي امور مسكن شهري
دفترفني و نظارت و ارزيابي امور بازسازي
دفتر برنامهريزي و بودجه
اداره كل امور كاركنان و رفاه
دفتر امور زمين
دفتر مسكن شهري و حساب 100
دفتر امور بازسازي
دفترامور اقتصادي و بينالملل اداره كل امور مالي
دفتر امور فني و تهيه طرحها
دفتر فني و امور مشاوران
دفتر مسكن روستايي
دفتر فناوري اطلاعات و سيستمها
دفتر امور هماهنگي استانها
دفتر برنامهريزي و هماهنگي طرحها
دفتر آموزش و توسعه منابع انساني
اداره كل طرحهاي عمراني
دفتر مشاركتهاي مردمي حساب 100
دفتر امور حقوقي و املاك بنياد مسكن استانها