معاونت پشتیبانی

 شرح وظایف معاونت پشتیبانی :
 
1. آگاهی از سیاست ها و برنامه های کلان بنیاد مسکن
2. نظارت بر تهیه برنامه های اجرایی گروه های حوزه معاونت
3. ارزیابی و کنترل عملکرد کارشناسان مسوول حوزه معاونت
4. نظارت بر انجام وظایف گروه های حوزه معاونت
5. شرکت درجلسات در حیطه وظایف و اختیارات
6. ارایه مشاوره لازم به مدیر کل بنیاد در حیطه وظایف حوزه معاونت
7. بررسی و تایید کلیه مکاتبات حوزه معاونت
8. انجام امور اداری کارشناسان مسوول تحت سرپرستی ، مانند تایید مرخصی ها ، کارکرد و امثالهم
9. ارایه گزارش های دوره ای و موردی و اطلاعات مورد نیاز از نحوه عملکرد معاونت به مراجع ذیربط