توافق نامه

كد: 22301
نوع قانون: 11.توافق نامه
عنوان: سامان دهي امر نظارت بر ساخت و ساز مسكن روستائي
تاريخ:
IsuDate:
توضيحات: بسمه تعالي
برادر مهندس تابش
رئيس محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي
سلام عليكم
پيرو ابلاغيه شماره 02/100/7693 مورخ 20/10/82 در راستاي ساماندهي امر نظارت بر ​ ساخت و ساز روستائي به پيوست تفاهم نامه مورخ 24/2/86 منعقده في مابين وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
به اميد پيروزي اسلام بر كفر جهاني
محمد سعيدي كيا


بسمه تعالي
« تفاهم نامه »

در اجراي صورت جلسه مورخ 30/9/82 و ابلاغيه شماره 02/100/7693 مورخ 20/10/82 وزير محترم مسكن و شهرسازي اين تفاهم نامه در تاريخ 24/2/86 في مابين وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت ساماندهي امر نظارت بر ساخت و ساز روستائي تنظيم گرديد كه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزير محترم مسكن و شهرسازي لازم الاجرا مي باشد .
1. بنياد مسكن انقلاب اسلامي افراد مورد نياز خود را از بين اشخاص واجد شرايط به ترتيب اولويت بندي زير انتخاب مي نمايند :
1-1- مهندسين و كاردانهاي اداري داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي و يا كارداني در رشته هاي معماري يا عمران و يا مرتبط با آن از پايه 3 به بالا .
1-2- مهندسين و كاردانهاي عضو سازمان نظام مهندسي استان و يا كانون كاردانهاي فني ساختمان استان كه فاقد پروانه اشتغال بكار مي باشند در رشته هاي معماري يا عمران و يا مرتبط با آن .
1-3- اشخاص حقيقي داراي مدرك تحصيلي كمتر از كارداني كه شرايط احراز صلاحيت را از بنياد مسكن انقلاب اسلامي كسب نمايند .
2. اشخاص واجد شرايط در بند 1 مي بايد در محدوده جغرافيايي تعيين شده توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي اقامت داشته و نحوه شناسايي ، ثبت نام و انتخاب آنها متناسب با شرايط هر منطقه توسط بنياد تعيين و اعلام مي گردد .
3. مسئوليت برگزاري دوره هاي آموزشي ، توجيهي و بازآموزي مورد نياز براي اشخاص ذكر شده در بند 1 به بنياد مسكن انقلاب اسلامي تفويض مي گردد كه با اطلاع و نظارت دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد . عناوين و سرفصل هاي دوره هاي نامبرده به تفكيك هر يك از گروههاي سه گانه بند يك و متناسب با شرايط آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و ارائه مي شود كه پس از تأئيد دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان قابل اجرا خواهد بود .
4. جهت اشخاصي كه واجد صلاحيت تشخيص داده مي شوند به ترتيب گروههاي سه گانه به شرح زير مجوز فعاليت صادر مي شود .
4-1- جهت مهندسين و كاردانهاي داراي پروانه اشتغال بكار موضوع بند 1-1- كه توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي مي گردند در ظهر پروانه اشتغال بكار نامبردگان جمله « داراي صلاحيت نظارت بر ساخت و سازهاي روستائي در محدوده ...... مي باشد » درج مي گردد .
4-2- در مورد مهندسين و كاردانهاي فاقد پروانه اشتغال بكار موضوع بند 1-2- پس از طي مراحل مربوطه و احراز شرايط لازم ، نامبردگان توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي به سازمان مسكن و شهرسازي استان جهت دريافت پروانه اشتغال بكار موقت معرفي مي شوند .
پروانه اشتغال بكار موقت در قالب فرم هاي متحدالشكلي خواهد بود كه اعتبار يكساله و فقط جهت ارائه خدمات نظارتي در محدوده روستائي تعيين شده توسط بنياد ، صادر خواهد شد .
4-3- در مورد اشخاص مذكور در بند 1-3- پس از طي مراحل مربوطه و احراز صلاحيت لازم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، براي نامبردگان مجوز فعاليت با امضاء مشترك رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان صادر مي شود .
5. تمامي افرادي كه در حال حاضر در امر نظارت بر ساخت و ساز روستائي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي همكاري دارند مي بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ با شرايط اين تفاهم نامه مطابقت داده شوند و بر حسب مورد جهت درج صلاحيت و يا صدور پروانه موقت و يا صدور مجوز فعاليت به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي گردند .

عليرضا تابش منوچهر خواجه دلوئي
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي معاون امور مسكن و ساختمان
ش