نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
  
  
نوع محتوا مربوطه فیلتر
پوشه: Display Templates
  
1397/11/16 9:48 غ.مSystem Account
پوشه: Editing Menu
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Account
پوشه: en-us
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Account
پوشه: Preview Images
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Account
پوشه: Themable
  
1397/11/16 9:48 غ.مSystem Account
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1397/11/16 9:48 غ.مSystem Account
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Accountصفحه مقاله
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Accountصفحه مقاله
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Accountصفحه مقاله
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Accountصفحه خوش آمد
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
1397/11/16 9:49 غ.مSystem AccountCatalog-Item Reuse
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
1397/11/16 9:49 غ.مSystem AccountCatalog-Item Reuse
default.master
default.master
  
1394/04/03 11:22 غ.مSystem Account3
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Accountصفحه ویکی سازمانی
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
1397/11/16 9:50 غ.مSystem AccountError Page
inner.aspx
inner.aspx
  
1394/04/06 4:51 غ.وSystem AccountAli Asgari4خیرصفحه خوش آمد
Master2016.master
Master2016.master
  
1397/11/21 12:03 غ.وSystem Account
minimal.master
minimal.master
  
1394/04/03 11:22 غ.مSystem Account4
nightandday.master
nightandday.master
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Account4
oslo.html
oslo.html
  
1397/11/16 9:48 غ.مSystem Account
oslo.master
oslo.master
  
1397/11/16 9:49 غ.مSystem Account
oslo.preview
oslo.preview
  
1397/11/16 9:49 غ.مSystem Account
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Accountصفحه مقاله
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Account4بلی
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem AccountProject Page
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
1397/11/16 9:49 غ.مSystem Account
RedirectPageLayout.aspx
RedirectPageLayout.aspx
  
1394/04/03 12:50 غ.وSystem Accountصفحه هدايت
sb.master
sb.master
  
1396/12/23 4:32 غ.وSystem Account4
seattle.html
seattle.html
  
1397/11/16 9:48 غ.مSystem Account
seattle.master
seattle.master
  
1397/11/16 9:49 غ.مSystem Account
1 - 30بعدی