اندازۀ تصویر
  
  
04_jpg.jpg04_jpg160 x 933 KB 1394/4/10 04:58 PM
04_jpg_copy(1).jpg04_jpg_copy(1)160 x 933 KB 1394/4/14 02:10 PM
04_jpg_copy(2).jpg04_jpg_copy(2)160 x 933 KB 1394/4/14 02:12 PM
04_jpg_copy(3).jpg04_jpg_copy(3)160 x 933 KB 1394/4/14 02:12 PM
1_jpg.jpg1_jpg160 x 1205 KB 1394/4/10 04:58 PM
1_jpg_copy(1).jpg1_jpg_copy(1)160 x 1205 KB 1394/4/14 02:10 PM
1_jpg_copy(2).jpg1_jpg_copy(2)160 x 1205 KB 1394/4/14 02:12 PM
1_jpg_copy(3).jpg1_jpg_copy(3)160 x 1205 KB 1394/4/14 02:12 PM
13_jpg.jpg13_jpg160 x 1205 KB 1394/4/10 04:58 PM
13_jpg_copy(1).jpg13_jpg_copy(1)160 x 1205 KB 1394/4/14 02:10 PM
13_jpg_copy(2).jpg13_jpg_copy(2)160 x 1205 KB 1394/4/14 02:12 PM
13_jpg_copy(3).jpg13_jpg_copy(3)160 x 1205 KB 1394/4/14 02:12 PM
2_jpg.jpg2_jpg158 x 1605 KB 1394/4/10 04:58 PM
2_jpg_copy(1).jpg2_jpg_copy(1)158 x 1605 KB 1394/4/14 02:10 PM
2_jpg_copy(2).jpg2_jpg_copy(2)158 x 1605 KB 1394/4/14 02:12 PM
2_jpg_copy(3).jpg2_jpg_copy(3)158 x 1605 KB 1394/4/14 02:12 PM
3.jpg3500 x 30053 KB 1394/4/30 10:17 AM
بازدید دکتر نیکزاد ریاست بنیاد مسکن کشور از روستای عثمان آباد چابهار.jfifبازدید دکتر نیکزاد ریاست بنیاد مسکن کشور از روستای عثمان آباد چابهار1032 x 58160 KB 1401/3/3 10:29 AM
بازدید رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روستای سیتار محمود از توابع بخش مرکزی دشتیاری.jfifبازدید رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روستای سیتار محمود از توابع بخش مرکزی دشتیاری1032 x 58155 KB 1401/3/3 10:29 AM
تا سال 1410 تمامی واحدهای مسکونی روستایی در سیستان و بلوچستان مقاوم سازی میشوند.JPGتا سال 1410 تمامی واحدهای مسکونی روستایی در سیستان و بلوچستان مقاوم سازی میشوند5568 x 371211593 KB 1401/3/3 10:29 AM
حضور دکتر نیکزاد در مسجد روستای دیرمان تلنگ قصرقند.jfifحضور دکتر نیکزاد در مسجد روستای دیرمان تلنگ قصرقند1032 x 58183 KB 1401/3/3 10:29 AM